Update actualiserend bodemonderzoek

SaneringGeachte bewoners van de Methusalemlaan en omgeving,

Op 27 oktober j.l. hebben wij u via e-mail op de hoogte gebracht van de vorderingen van het grondwateronderzoek bij u in de omgeving. Inmiddels heeft de provincie de eerste onderzoeksresultaten ontvangen en willen wij u graag op de hoogte houden.

De resultaten bevestigen de huidige verontreinigingssituatie. Daarnaast blijkt dat grondwaterverontreiniging zich verder in noordelijke richting verspreidt. De grondwaterverontreiniging is in deze eerste fase niet afgeperkt. We gaan dan ook een tweede fase uitvoeren om de omvang van de verontreiniging beter in beeld te krijgen.

Fase twee wordt uitgevoerd in de week van 14 t/m 18 december. De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind januari verwacht. We zullen u op de hoogte houden resultaten van de tweede fase van het onderzoek. Begin februari zullen wij u via de e-mail opnieuw berichten over de vorderingen van het onderzoek.

Als uit fase twee blijkt dat omvang voldoende in beeld is zal een informatieavond worden ingepland om de resultaten toe te lichten.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Adrie Luykx van de Provincie

Adrie Luykx

Senior Bodemadviseur

Flankerend Beleid en Uitvoering bodemsaneringen

06 – 17 11 76 52

Advertenties

Resultaten meeting vervuiling

In opdracht van Provincie Gelderland zijn in de Marten Orgeslaan in mei 2 extra meetbuizen geslagen. Daarbij is het grondwater geanalyseerd en vergeleken met de oude metingen van 2006. Tevens worden in de kruipruimtes van een aantal woningen in de Marten Orgeslaan de uitademing van de grond(water) gemeten. Deze meting moet nog plaatsvinden.

Uit de meetbuis analyse komen o.a. de volgende conclusies naar voren:

Resultaten grondwateronderzoek: Uit de resultaten van het grondwateronderzoek is naar voren gekomen dat de sterke grondwaterverontreiniging met minerale olie en/of aromaten is afgeperkt op een diepte van 11 m -mv. Licht verhoogde concentraties van aromaten zijn nog aangetroffen tot een diepte van 14 m -mv en zijn in verticale richting niet afgeperkt.

De gemeten concentraties in het grondwater ter plaatse van peilbuis 407 komen overeen met de gemeten uit het onderzoek van 29 augustus 2011 en liggen significant lager dan de gemeten waarden op 18 oktober 2006.

Wilt u meer weten over het onderzoek lees dan het bijgesloten onderzoek rapport

R001-1216277AVO-baw-V02-NL (inclusief bijlagen)(signed)

Dit onderzoek is niet in plaats van het actualiserend bodemonderzoek wat uitgevoerd moet worden door de saneerder. Hiervoor is nog geen actuele versie ontvangen. Tevens is nog onduidelijk wanneer deze wordt geleverd voor beoordeling door de Provincie Gelderland.

Evaluatie grondsanering

In opdracht van de Kamka Holding B.V. is door Zeeuwen Milieu B.V. de milieukundige processturing en – verificatie verricht bij de uitvoering van een bodemsanering (fase 1) aan de Methusalemlaan 59 te Ugchelen. Deze locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Apeldoorn, sectie V, nummers 4462 en 4463 (bronperceel).

De bodemsanering zal gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

  • Fase 1: grondsanering (bronverwijdering) zodanig dat de locatie geschikt is voor de gebruiksfunctie ‘Wonen’;
  • Fase 2: actieve grondwatersanering gericht op de vermindering van verdere verspreiding;
  • Fase 3: passieve grondwatersanering (monitoring) gericht op het bereiken en vaststellen van de stabiele eindsituatie.

Opgemerkt wordt dat onderhavig saneringsverslag alleen betrekking heeft op fase 1 van de bodemsanering.

Uit de evaluatie blijkt dat de grond is ontgraven tot een diepte van 3,5 meter minus maaiveld (m-mv). De sterk verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkend verwerker. De licht verontreinigde grond is gebruikt als aanvulling van de ontgraving. De ontgraven bovengrond (0-1 m-mv) bleek schoon, deze grond is bovenop de licht verontreinigde grond toegepast als aanvulling van de ontgraving.

De schone grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. In enkele putbodems en putwanden zijn alleen nog licht verhoogde gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. De ontgraving is niet volledig aangevuld, dit zal gebeuren tijdens de herontwikkeling van de locatie.

Ten behoeve van de toekomstige gebruiksfunctie wonen is een (modelmatige) risicobeoordeling uitgevoerd naar mogelijke uitdampingsrisico’s naar de binnenlucht. Hieruit blijkt dat er geen risico is. Hierbij is uitgegaan van een worst-case scenario.

De grondsanering (fase 1) is hiermee afgerond, de grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. Fase 2 en 3 van de sanering dienen conform het saneringsplan nog uitgevoerd te worden.

besluit tusseneva 6 sept 2012

Brief 6 september 2012

Behandelingsbericht sanering

Op 15 mei is door de Provincie een actualiserend bodemonderzoek ontvangen. Uit dit bodemonderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

  • De grondsanering kan van start gaan (is reeds gestart)
  • De grondwater sanering kan pas starten als de pluim richting de Bramel verder in kaart is gebracht. Momenteel is dit nog onvoldoende.

Behandelingsbericht sanering