Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • Sinds mid 2013 loopt een overleg tussen de project ontwikkelaar en gemeente Apeldoorn omtrent de eventuele overdracht van de sanerings activiteiten. De grondwaterverontreiniging kan onder gebracht worden in  het gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn. Na overleg met alle partijen is er een voorstel ingediend bij B&W Apeldoorn (mid 2013). Alles is onder voorbehoud van bestuurlijk accoord door B&W van de gemeente Apeldoorn.  Er is afgesproken dat de Omgevingsdienst Veluwe IJssel een brief stuurt aan de projectontwikkelaar, waarin e.e.a. schriftelijk wordt bevestigd. De exacte status van dit traject is bij ons onbekend zeker gezien het feit dat er een nieuwe B&W zit.

Nieuwbouw

 • De eerste panden zijn opgeleverd en worden bewoond.
 • De parkeerplaatsen aan de Marten Orgeslaan kant zijn aangelegd inclusief de aansluiting op de inritten.
 • De verwachting is dat op korte termijn een vergunning aangevraagd gaat worden voor de Gerrit Palmweg. Als de bouw hiervan klaar is (eind 2014 is de inschatting), wordt een deklaag met asfalt aangebracht.
Advertenties

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • Onder toezicht van een milieukundige begeleider zal de ontgraving volledig worden aangevuld.(Afronding fase I). Uit het Besluit instemming tussenevaluatieverslag van 6 september 2012 blijkt het volgende (kopje “Motivering”):
  • “De ontgraving is niet volledig aangevuld, dit zal gebeuren tijdens de herontwikkeling van de locatie. Na de volledige aanvulling dient een afzonderlijke evaluatie te worden ingediend van de kwaliteit van de aanvulgrond”.

 

 • Wat betreft de uitvoering van het nader bodemonderzoek kan het volgende worden opgemerkt:
  • Op basis van de onderzoekresultaten van het actualiserend bodemonderzoek is stroomafwaarts van de pluim aangetoond dat in het diepe grondwater nog een sterke grondwaterverontreiniging (overschrijding interventiewaarde) met minerale olie en vluchtige aromatische (VAK) is. Deze is nog niet voldoende afgebakend.
  • Voor aanvang van de actieve grondsanering (fase 2 van de sanering) dient de pluim van de grondwaterverontreiniging zowel horizontaal alsmede verticaal in beeld te worden gebracht.
  • Gedurende de sloopwerkzaamheden en ontgravingswerkzaamheden (fase 1 bodem sanering) zijn een aantal monitoringspeilbuizen verwijderd c.q. verloren gegaan

Nieuwbouw

 • Deze maand (maart 2013) zal de locatie bouwrijp gemaakt worden
 • Aansluitend zal de realisatie van nieuwbouw starten ( 1 x 3 kapper, 2 x 2 kapper en 2 vrijstaande woningen).

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • In een brief van de Gemeente Apeldoorn aan de omwonenden is aangegeven dat de bronbemaling en grondsanering start voor of direct na de bouwvakvakantie

Nieuwbouw

 • Gelijktijdig wordt gestart met het bouwrijp maken van de grond
 • Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzes ingediend

Start sanering

2012-012963 methusalemlaan 59

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • De laatste versie van het actualiserend bodemonderzoek is vrijdag 11 mei naar de Provincie Gelderland gestuurd ter beoordeling. Na een positieve beoordeling zal het gepubliceerd worden en is de weg vrij voor de grondwater sanering.

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld. Houdt er rekening mee dat deze planning zeer voorlopig is.

Sanering

 • Uit nader onderzoek blijken de peilbuizen die het meest stroomafwaarts zijn geplaatst vervuild te zijn.
 • Om die reden worden meerdere peilbuizen geplaatst om zowel de verticale als horizontale beperking te bepalen. Aan de hand daarvan kan het actualiserend bodemonderzoek worden bijgewerkt en ingedien ter accordering bij de Provincie.
 • De intentie is het uitvoeren van de afgraving van de veronreinigde grond voor de start van bouwvakvakantie (23 juli). Hiervoor wordt bronbemaling toegepast startend eind mei.

Nieuwbouw

 • Zienswijzes op het originele bestemmingsplan zijn verwerkt in een nieuwe versie. Deze is ter inzage gegeven in de priode 26 maart voor 6 weken. Op dit moment is nog onbekend of op deze versie zienswijzes zijn ingediend.
 • De intentie is het uitvoeren van het bouwrijp maken van de grond  voor de start van bouwvakvakantie (23 juli).

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • Alle bovengrondse activiteiten zijn uitgevoerd.
 • Actualiserend bodemonderzoek is nog niet goed gekeurd door de Provincie. Datum voor publicatie van definitieve versie is onbekend maar zal waarschijnlijk nog wel enige tijd kunnen duren.
 • Afhankelijk van de uitkomst omtrent besluitvorming (PMA begin maart) kan gestart worden met de actieve grondsanering.

Nieuwbouw

 • Er is nog geen verdere planning aangezien eerst de zienswijzes en het alternatief voorstel op het bestemmingsplan afgerond moeten worden door de gemeente (PMA begin maart)
 • Een complicerende factor kan zijn dat het College van Apeldoorn is afgetreden

Planning update

Omtrent de huidige status en de planning op korte termijn kan het volgende worden gemeld:

Sanering

 • Het rapport actualiserend bodemonderzoek zal geschat in januari 2012 een definitief karakter krijgen.
 • De afgraving van de veronreinigde grond is vertraagd naar januari 2012.
 • Afgesproken is dat er twee extra peilbuizen worden geplaatst om de verticale afperking in het front van de pluim. T.p.v. Marten Orgeslaan 14 en achter Marten Orgeslaan 13 (is deze week reeds geplaatst). Filterstelling 6-7 m-mv.

Nieuwbouw

 • Alle ondergrondse tanks (4 stuks) zijn verwijderd en afgevoerd.
 • Tevens zijn de OBAS putten (2 stuks) verwijderd. Een OBAS is een afscheider of een put, in het rioolstelsel, met als doel bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden teneinde het rioolstelsel erachter hiertegen te beschermen. Het vuil kan namelijk verderop in het rioolstelsel zorgen voor verstoppingen of een verminderde afvoercapaciteit. Maar het kan ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie onnodig belasten of bij riooloverstorten tijdens hevige regenbuien in het oppervlaktewater terechtkomen.