Aankondiging actualiserend bodemonderzoek

Geachte heer, mevrouw,

De komende periode wordt een grondwateronderzoek in de omgeving van de Methusalemlaan, Gerrit Palmlaan, Marten Orgeslaan en Den Bramel gestart en via deze brief willen wij u alvast hierover informeren.

Actualisatie en vervolgonderzoek
Om na te gaan of het saneringsplan uit 2011 nog voldoet willen we de situatie goed in beeld hebben. Daarom wordt in opdracht van de provincie Gelderland de verontreiniging in het grondwater geactualiseerd (opnieuw bemonsterd en geanalyseerd) en verder afgebakend en eventueel nieuwe peilbuizen geplaatst.

Voor verdere info lees het bijgevoegde document

Actualiserend bodemonderzoek

Advertenties

Bekendmaking oprichten vrijstaande woningen

In de gemeentelijke bekenmakingen staan twee omgevingsvergunningen. Het betreft bezwaren:

  • Methusalemlaan (nabij)(Gerrit Palmlaan 39): het oprichten van een vrijstaande woning (d9) (08 mei 2013)
  • Methusalemlaan naast nr. 69 (Gerrit Palmlaan 35): het oprichten van een woning (8 mei 2013)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum vermeld tussen haakjes() achter het betreffende adres gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Advies en Verweer, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op http://www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Aanleg riolering Groene Hart

De eerste stap van het bouwrijp maken is het aansluiten van de nieuwe riolering aan de bestaande straten. Dat ging redelijk vlot want Grontmij is 4 maart gestart en op 6 maart was het al klaar aan de Marten Orgeslaan. Op de Methusalemlaan is de aansluiting van de riolering gestart op 5 maart.

Vanuit de gemeente is een brief gekomen met daarin de bekendmaking van de bouwwerkzaamheden

Werkzaamheden woningbouw

Als je een panorama foto wilt zien van het bouwterrein klik dan op de volgende link

http://photosynth.net/view.aspx?cid=e55fd8e5-bb45-4d9f-ae10-8e1f759dd6ee

Bekendmaking oprichten vrijstaande woningen

Het is al lange tijd rustig aan het front omtrent de sanering en bouwvoorbereidingen. Er zijn blijkbaar wel vorderingen. In de gemeentelijke bekenmakingen staan twee omgevingsvergunningen. Het betreft ingekomen aanvragen. Het betreft de kennisgeving van een ingekomen aanvraag. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan dus ook nog niet worden ingezien:

  • Methusalemlaan (nabij): het oprichten van een vrijstaande woning (d9) (12 februari 2013)
  • Methusalemlaan naast nr. 69: het oprichten van een woning (5 februari 2013)

Bekendmakingen_20130220

Tevens zijn er op het terrein putten voor de riolering klaargezet. Het is nog onduidelijk wanneer het bouwrijp maken van het terrein gaat starten. Zodra hier meer over bekend zal dit gecommuniceerd worden.

Evaluatie grondsanering

In opdracht van de Kamka Holding B.V. is door Zeeuwen Milieu B.V. de milieukundige processturing en – verificatie verricht bij de uitvoering van een bodemsanering (fase 1) aan de Methusalemlaan 59 te Ugchelen. Deze locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Apeldoorn, sectie V, nummers 4462 en 4463 (bronperceel).

De bodemsanering zal gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

  • Fase 1: grondsanering (bronverwijdering) zodanig dat de locatie geschikt is voor de gebruiksfunctie ‘Wonen’;
  • Fase 2: actieve grondwatersanering gericht op de vermindering van verdere verspreiding;
  • Fase 3: passieve grondwatersanering (monitoring) gericht op het bereiken en vaststellen van de stabiele eindsituatie.

Opgemerkt wordt dat onderhavig saneringsverslag alleen betrekking heeft op fase 1 van de bodemsanering.

Uit de evaluatie blijkt dat de grond is ontgraven tot een diepte van 3,5 meter minus maaiveld (m-mv). De sterk verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkend verwerker. De licht verontreinigde grond is gebruikt als aanvulling van de ontgraving. De ontgraven bovengrond (0-1 m-mv) bleek schoon, deze grond is bovenop de licht verontreinigde grond toegepast als aanvulling van de ontgraving.

De schone grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. In enkele putbodems en putwanden zijn alleen nog licht verhoogde gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. De ontgraving is niet volledig aangevuld, dit zal gebeuren tijdens de herontwikkeling van de locatie.

Ten behoeve van de toekomstige gebruiksfunctie wonen is een (modelmatige) risicobeoordeling uitgevoerd naar mogelijke uitdampingsrisico’s naar de binnenlucht. Hieruit blijkt dat er geen risico is. Hierbij is uitgegaan van een worst-case scenario.

De grondsanering (fase 1) is hiermee afgerond, de grond voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. Fase 2 en 3 van de sanering dienen conform het saneringsplan nog uitgevoerd te worden.

besluit tusseneva 6 sept 2012

Brief 6 september 2012

Behandelingsbericht sanering

Op 15 mei is door de Provincie een actualiserend bodemonderzoek ontvangen. Uit dit bodemonderzoek zijn de volgende conclusies getrokken:

  • De grondsanering kan van start gaan (is reeds gestart)
  • De grondwater sanering kan pas starten als de pluim richting de Bramel verder in kaart is gebracht. Momenteel is dit nog onvoldoende.

Behandelingsbericht sanering

Samenvatting van het archeologisch proefsleuvenonderzoek

Onlangs is het archeologisch proefsleuvenonderzoek aan de Methusalemlaan  uitgevoerd. Om een inzicht te geven van de uitkomst is een publieksvriendelijke versie beschikbaar

De aanbeveling is door de Gemeente Apeldoorn op 2 april jl. overgenomen.

50130_Ugchelen-Methusalemlaan_Publieksvriendelijke samenvatting