Verslag informatie avond

Geachte bewoners en belangstellenden,

Fijn dat u met zovelen de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn op de informatieavond over het project Methusalemlaan. Zoals tijdens deze is  afgesproken, doe ik u hierbij het verslag (met vragen en antwoorden) en de bijlagen toekomen.

Mochten er naar aanleiding van het verslag toch nog vragen zijn of zaken ontbreken of onvolledig zijn, verzoek ik u per mail te reageren aan a.degroot@apeldoorn.nl en r.vandijk@apeldoorn.nl . Ook voor andere vragen omtrent dit project kunt u bij ons terecht.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De volgende bijlagen sturen mee:

Met vriendelijke groet,

René van Dijk en Antoinette de Groot

Advertenties

Informatie avond

Op woensdag 29 april is een informatie avond gehouden in “Ugchelens Belang”.  Hierbij zal de stadsdeelwethouder dhr Kruithof, projectleider R. van Dijk en projectontwikkelaar Heutink aanwezig zijn. De opkomst was ongeveer 40-50 bewoners van de Marten Orgeslaan, Gerrit Palmlaan, Methusalemlaan en andere omliggende straten.

Na een korte introductie door de stadsdeelwethouder zijn alle vragen van de omwonenden geïnventariseerd. Deze hadden betrekking op de plaatsing van de nieuwe woningen ipv de seniorenwoningen, de stand van zaken omtrent infrastructuur (asfaltering), de sanering, verkeersveiligheid en aspecten als waterhuishouding (hoogte maaiveld, grindkoffers..) en gemeentelijke procedures.

In een open dialoog zijn zoveel mogelijk alle vragen beantwoord door de partijen. Door de voorzitter zijn notulen opgesteld die gezonden worden aan alle omwonenden via een persoonlijke email. Zodra deze beschikbaar is zal deze worden geplaatst in dit bericht via de link

Instemming saneringsplan

Dit is een uittreksel

Op 19 januari 2011 ontvingen wij (Provincie Gelderland) de melding van een bodemverontreiniging/voornemen tot bodemsanering. Het gaat om de bodemverontreiniging/sanering, gelegen aan de lokatie Methusalemlaan 59 in Ugchelen, gemeente Apeldoorn.

Hierbij ontvangt u het besluit “Instemming saneringsplan”. Op 11 maart 2008 is reeds vastgesteld dat het hier gaat om een niet spoedeisend  geval van ernstige bodemverontreiniging.

In het besluit staat dat wij instemmen met het saneringsplan

Besluit saneringsplan

Kennisgeving provincie