Boerderij Marten Orgeslaan gesloopt

Na een lange periode van onzekerheid is het er eindelijk toch van gekomen. Het oude boerderijtje aan de Marten Orgeslaan is gesloopt. Al langere tijd werd het niet meer echt bewoond maar toch, het was een karakteristiek pandje.

In de aanloop naar de voorbereiding voor de nieuwe bouw heeft de gemeente opdracht gegeven om het pand te slopen en het materiaal op te ruimen. Het eerste is gebeurd en het opruimen komt ook wel

Advertenties

Start sloop huis Marten Orgeslaan

Nu alle procedures zijn doorlopen, kan de start van de sloop en het bouwrijp maken van het terrein beginnen. De eerste stap is de sloop van het oude huis aan de Marten Orgeslaan. Het binnenste van het huis is al grotendeels opgeruimd en de dakpannen zijn er af.

Archeologisch proefsleuvenonderzoek

In het kader van de nog in te dienen aanvraag van een bouwvergunning is vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek (ADC-rapport 2413) en een verkennend booronderzoek (ADC-rapport 2583). Het advies na uitvoering van het booronderzoek luidt om proefsleuven (50 cm < maaiveld) te graven ter plaatse van de boringen, waar een gedeeltelijke intacte bodem is aangetroffen.

De Gemeente Apeldoorn heeft dit advies overgenomen. In opdracht van Kamka Holding is het programma van eisen (PVE) door ADC ArcheoProjecten te Amersfoort opgesteld.

En geaccordeerd door de bevoegde overheid op 4 augustus 2011.De ADC-rapporten (2413 en 2583) zijn respectievelijk als bijlage 2 en bijlage 3 bij het ontwerp bestemmingsplan Methusalemlaan 59 op 9 juni 2011 ter visie gelegd.

 

De werkzaamehden starten in week 03.