Nieuws

Update actualiserend bodemonderzoek

SaneringGeachte bewoners van de Methusalemlaan en omgeving,

Op 27 oktober j.l. hebben wij u via e-mail op de hoogte gebracht van de vorderingen van het grondwateronderzoek bij u in de omgeving. Inmiddels heeft de provincie de eerste onderzoeksresultaten ontvangen en willen wij u graag op de hoogte houden.

De resultaten bevestigen de huidige verontreinigingssituatie. Daarnaast blijkt dat grondwaterverontreiniging zich verder in noordelijke richting verspreidt. De grondwaterverontreiniging is in deze eerste fase niet afgeperkt. We gaan dan ook een tweede fase uitvoeren om de omvang van de verontreiniging beter in beeld te krijgen.

Fase twee wordt uitgevoerd in de week van 14 t/m 18 december. De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind januari verwacht. We zullen u op de hoogte houden resultaten van de tweede fase van het onderzoek. Begin februari zullen wij u via de e-mail opnieuw berichten over de vorderingen van het onderzoek.

Als uit fase twee blijkt dat omvang voldoende in beeld is zal een informatieavond worden ingepland om de resultaten toe te lichten.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Adrie Luykx van de Provincie

Adrie Luykx

Senior Bodemadviseur

Flankerend Beleid en Uitvoering bodemsaneringen

06 – 17 11 76 52

Advertenties

Aankondiging actualiserend bodemonderzoek

Geachte heer, mevrouw,

De komende periode wordt een grondwateronderzoek in de omgeving van de Methusalemlaan, Gerrit Palmlaan, Marten Orgeslaan en Den Bramel gestart en via deze brief willen wij u alvast hierover informeren.

Actualisatie en vervolgonderzoek
Om na te gaan of het saneringsplan uit 2011 nog voldoet willen we de situatie goed in beeld hebben. Daarom wordt in opdracht van de provincie Gelderland de verontreiniging in het grondwater geactualiseerd (opnieuw bemonsterd en geanalyseerd) en verder afgebakend en eventueel nieuwe peilbuizen geplaatst.

Voor verdere info lees het bijgevoegde document

Actualiserend bodemonderzoek

Verslag informatie avond

Geachte bewoners en belangstellenden,

Fijn dat u met zovelen de moeite heeft genomen om aanwezig te zijn op de informatieavond over het project Methusalemlaan. Zoals tijdens deze is  afgesproken, doe ik u hierbij het verslag (met vragen en antwoorden) en de bijlagen toekomen.

Mochten er naar aanleiding van het verslag toch nog vragen zijn of zaken ontbreken of onvolledig zijn, verzoek ik u per mail te reageren aan a.degroot@apeldoorn.nl en r.vandijk@apeldoorn.nl . Ook voor andere vragen omtrent dit project kunt u bij ons terecht.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

De volgende bijlagen sturen mee:

Met vriendelijke groet,

René van Dijk en Antoinette de Groot

Informatie avond

Op woensdag 29 april is een informatie avond gehouden in “Ugchelens Belang”.  Hierbij zal de stadsdeelwethouder dhr Kruithof, projectleider R. van Dijk en projectontwikkelaar Heutink aanwezig zijn. De opkomst was ongeveer 40-50 bewoners van de Marten Orgeslaan, Gerrit Palmlaan, Methusalemlaan en andere omliggende straten.

Na een korte introductie door de stadsdeelwethouder zijn alle vragen van de omwonenden geïnventariseerd. Deze hadden betrekking op de plaatsing van de nieuwe woningen ipv de seniorenwoningen, de stand van zaken omtrent infrastructuur (asfaltering), de sanering, verkeersveiligheid en aspecten als waterhuishouding (hoogte maaiveld, grindkoffers..) en gemeentelijke procedures.

In een open dialoog zijn zoveel mogelijk alle vragen beantwoord door de partijen. Door de voorzitter zijn notulen opgesteld die gezonden worden aan alle omwonenden via een persoonlijke email. Zodra deze beschikbaar is zal deze worden geplaatst in dit bericht via de link

Provincie brief sanering

Na het stuklopen van de onderhandelingen omtrent de eventuele overdracht van de saneringsplicht van Kamka naar de Gemeente heeft de Omgevingsdienst Regio Arnhem een brief opgesteld. De kern is dat binnen twee maanden na 30 april 2015 er een melding voor een wijziging van het saneringsplan ingediend moet zijn (lees “de verdere planning”).

Voor de volledige brief zie onderstaand document

Provincie 23-04-2015